Järjestöt kylässä hanke

"Elvytyksen harjoittelua Utsjoen turvapäivässä"
"MSO etsijäryhmä lähdössä etsintään"
"Alkusammutusta Karesuvannon turvapäivässä"
"GPS:n käytön harjoittelua Utsjoella"

 

Järjestöt kylässä hankkeen tarkoituksena on parantaa ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta sekä omaehtoista selviytymistä vapaaehtoistuella ja lisätä kylien yhteisöllisyyttä.

Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malleja, joilla pyritään entistä toimivampiin ja sopimuksiin pohjautuviin yhteistyömuotoihin eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteet

Lisätä harvaan asuttujen alueiden ihmisten ja kyläyhteisöjen omaehtoista selviytymistä. Sekä tukea erityisesti etäällä asuvien ikäihmisten arjessa pärjäämistä lisäämällä yhteisöllistä auttamisvalmiutta

Luoda toimintamalleja viranomaisten tueksi harvaan asutuille alueille paikallisten asukkaiden, poromiesten, kyläyhdistysten ja eri järjestöjen valmiuden lisäämiseksi erilaisissa auttamistilanteissa. Sekä kehittää vapaehtoisten hälytysjärjestelmää hyödyntämään paremmin paikallista osaamista

Lisätä Punaisen Ristin ja muiden järjestöjen yhteistyötä kyläyhdistysten kanssa mm. kylien turvallisuussuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa. Sekä lisätä Punaisen Ristin ja järjestöjen osallistumista kylätalojen toiminnan kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Luoda toimintamalleja yhdessä koulujen kanssa nuorten auttamisvalmiuden lisäämiseksi

Mitä tehdään

Hankkeessa kartoitetaan yhdessä kylien ja kunnan asukkaiden sekä viranomaisten kanssa arjen hyvinvointiin turvallisuuteen ja selviytymiseen liittyviä riskejä ja haasteita. Työpajoissa etsitään uusia ja vanhoja keinoja sekä luodaan malleja arjessa selviytymisen tukemiseksi.

Yhteisillä harjoituksilla lisätään asukkaiden ja viranomaisten valmiuksia toimia yllättävissä ja äkillisissä tilanteissa.

Rakennetaan yhteisiä tukiverkkoja, toimintaryhmiä ja –rinkejä sekä organisoidaan tukihenkilöitä eri-ikäisten ihmisten kotona selviytymisen tukemiseksi. Lisätään yhteistyötä koulujen kanssa ja otetaan oppilaat mukaan rakentamaan turvallisempaa lähiyhteisöä.

Paliskuntien, tokkakuntien ja poromiesten kanssa kartoitetaan arjen työtilanteisiin ja luonnossa liikkumiseen liittyviä riskejä. Yhteisissä työpajoissa ja seminaareissa luodaan

toimintamalleja ja tukipaketteja niissä selviytymiseen ja lisätään poromiesten osaamista toimia eri tilanteissa.

Lisätään järjestöjen osaamista yhteisillä seminaareilla ja luodaan malleja järjestötoiminnan mahdollistamiseksi sekä tukemiksi pilottikuntien alueilla.

Hankkeen toteutus

Hanke koordinoidaan Punaisen Ristin Lapin piiristä, toiminnan varsinaisina toteuttajina toimivat pilottialueiden Punaisen Ristin paikalliset osastot.

Toimialueena on koko Lapin maakunta.

Pilottialueina toimivat Saamelaisalue, Tunturilapin alue sekä Sodankylän ja Pellon kunnat.

Hanke toteutetaan yhteistyössä SamiSoster ry:n kanssa.

            Saamelaisalueen Koulutuskeskuksen kanssa on sovittu koulutus/kurssitusyhteistyöstä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden           paikallishankkeiden kanssa.

 

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö    Veli-Matti Ahtiainen

                             0400-398 217

                             veli-matti.ahtiainen@punainenristi.fi

Projektityöntekijä  Minna Näkkäläjärvi

                             040-128 7278

                             minna.nakkalajarvi@punainenristi.fi