Päivi Kuntze vald till Röda Korset viceordförande i fullmäktige

"Päivi Kuntze, Åbolands distrikts ordförande"
Leena Koskela
Fotograf: Leena Koskela
"Sami Laitinen, Otto Kari, Pertti Torstila och Ann-Mari Audas-Willman."

På Finlands Röda Kors ordinarie stämman i Helsingfors under veckoslutet valdes nya förtroendevalda för de kommande tre åren.

Till ordförande för fullmäktige valdes Pirkko-Liisa Ollila (Kangasala) och till vice ordförande Päivi Kuntze (Åbo). Därtill valdes fullmäktiges medlemmar och deras ersättare.

- I fullmäktige vill jag arbeta för en öppen diskussion och informationsflöde mellan distrikt, avdelningar, fullmäktige och styrelse.
- Digitaliseringen är en väldig potential och det kan även vara ett sätt att få mera unga att bli intresserade av verksamheten.
- Röda Korset är en tillförlitlig hjälpare i samhället och så måste det vara även i framtiden.
- Jag kommer att jobba hårt för Röda Korset och för att alla svenskspråkiga distrikt och avdelningar skulle ha det bra även i fortsättningen! Jag kommer att behöva mycket hjälp från alla mer erfarna Röda Kors -aktiva, men tillsammans är vi starka! säger Päivi Kuntze, viceordförande i fullmäktige.

Ambassadör Pertti Torstila valdes till ordförande för Finlands Röda Kors styrelse. Han har redan lett organisationen i tre år.

Till vice ordförande valdes Ann-Mari Audas-Willman (Vasa), Otto Kari (Helsingfors) och Sami Laitinen (Uleåborg). Till styrelsen valdes även Henri Backman (Tammerfors), Outi Forsblom (Tikkala), Eija Karine (Savitaipale), Katja Kuusela (Esbo), Marju Pihlajamaa (Pungalaitio) och Markku Suokas (Åbo).

I Finlandiahuset i Helsingfors samlas under veckoslutet över 1000 aktörer inom Röda Korset. På stämman drog man också upp de strategiska riktlinjerna för de kommande tre åren. 

- Pertti Torstila, ordförande för Finlands Röda Kors, säger att asylsökande har under de senaste två åren varit i fokus för våra insatser, men Röda Korset är ingen ensaksrörelse. Vi har arbetat otaliga timmar inom alla slag av humanitärt bistånd, både här i vårt land och i kriszoner världen över. Vår vänverksamhet är i bästa fall ett sätt att motverka ojämlikhet, ensamhet och utslagning. Attityderna i Finland har blivit hårdare; man ser det inte nödvändigtvis som något positivt och viktigt att man stöder dem som är svagare. Så vi har en hel del arbete framför oss.
- FRK är med och bygger framtidens samhälle, en organisation som inte nöjer sig med att vila på gamla lagrar. Vår 140-åriga organisation har spelat en stor roll i det självständiga Finlands 100-åriga historia. De olika skedena i vår verksamhet vittnar om vårt lands tillväxt från fattig hjälpbehövande till välbärgat välfärdssamhälle, ett land som har råd och vilja att hjälpa andra såväl här hemma som utanför vårt lands gränser, påminner Torstila.  

Mer information: