Tips & material för anti-rasism arbete

Tips för veckan mot rasism från tidigare år.  

 

 

Tips för deltagande

1.Ordna ett evenemang eller en verkstad mot rasism.
Verkstäder eller evenemang som främjar jämlikhet kan ordnas till exempel i skolor och arbetsgemenskaper. Varför inte planera olika evenemang för hela veckan: väck tillsammans diskussion med hjälp av frågeleken om rasism, träna tillsammans hur man kan ingripa i rasism, eller ordna en morgonsamling med temat. Nedan finns en lista över idéer och material. Ni kan även kontakta den egna distriktsbyrån eller projektet Mot rasism! vid centralbyrån för planeringshjälp.

2.Ordna ett skolbesök, en skräddarsydd verkstad eller beställ en träningscirkel mot rasism.
Goda beslut kan också samlas in i skolor. Som avslutning på kampanjen kan de till exempel föras till rektorn eller den ansvariga läraren för kännedom. Som stöd för skolbesök har vi utvecklat olika metoder och material, se nedan. Träningscirkeln mot rasism är avsedd för att man med hjälp av dramametoder ska lära sig känna igen och ingripa i rasism. I fokus står vardaglig växelverkan till exempel på offentliga platser. Träningscirkeln lämpar sig för grupper på 10–20 personer och tar cirka 2–3 timmar. Beställ en avgiftsfri träningscirkel från din distriktbyrå.

Varför är jag emot rasism – ett attitydverktyg för anställda och frivilliga

Finlands Röda Kors projekt Mot rasism! har i samarbete med sina partnerorganisationer producerat ett attitydverktyg för anställda och frivilliga vid olika organisationer. Verktyget är ett kompakt paket om grunderna för varför man ska ta ställning mot rasism och varför organisationer arbetar mot rasism.

KOKPUNKTEN MATERIALET
Diskutera hatretorik och finländskhet i gruppen!

Kokpunkten diskussion-materialet är avsett för lärare, ungdomsledare och olika föreningar som stöd för diskussioner om rasism, hatretorik och fosterländskhet. Materialet består av utvalda scener ut dokumentären Kokpunkten och frågor som man kan utgå från när man diskuterar olika teman i gruppen.
Materialet rekommenderas för personer över 15 år.

För att använda materialet behöver du en videoprojektor och en snabb
internetuppkoppling. (Materialet finns på Röda Korsets undervisningsmaterial  www-sida)

JÄMLIKHETS FRÅGESPORT

Målet med jämlikhets frågesport är att tillsammans med eleverna öppet diskutera teman som anknyter till jämlikhet, diskriminering och rasism. 

Det rekommenderas att frågesporten används i klassrummet under ledning av läraren, så att en fråga i taget visas för eleverna. På så sätt kan man för varje fråga tillsammans diskutera vilka tankar och frågor som väcks samt vad begreppen betyder.

Målet är att skapa en atmosfär där eleverna kan berätta om sina egna erfarenheter. Det kan komma fram mycket olika synpunkter och erfarenheter i gruppen. Det är viktigt att ingen elevs erfarenhet avvisas eller förbjuds, utan att man tillsammans funderar över dem genom diskussion.

Ladda ner publikationen – Ei niin mustavalkoista
Mediasta, vähemmistöistä ja rasismista toimittajien omin sanoin. Frågor att fundera på i det journalistiska arbetet.


I Röda Korsets barnklubbar och undervisningsmaterial för låg- och högstadieskolor samt gymnasier och yrkesläroanstalter behandlas stora och viktiga frågor.

Vi erbjuder lärare i grundskolan och gymnasiet samt ungdomsarbetare färdigt undervisningsmaterial om rasism, olikhet och finskhet. Det finns material för lektioner i flera olika ämnen och hela materialet kan även användas på ungdomsgårdar. I undervisningsuppgifterna som vi planerat kombineras informationssökning och funderingar kring olika teman med funktionell inlärning.

Kampanjen mot rasism genomförs i synnerhet via ungdomar. Vi alla har fördomar och rädslor som har att göra med olikhet. Det är dock bra att tala om dem med en tillförlitlig vuxen i skolor och på ungdomsgårdar. På så sätt bygger vi upp en tryggare uppväxtmiljö för barn och unga.

Med materialen vill vi uppmuntra lärare och ungdomsarbetare att behandla diskriminering på grund av olikhet på ett öppnare sätt i klassrum och på ungdomsgårdar. Undervisningsuppgifterna omfattar tydliga anvisningar samt tilläggsmaterial. Idéer kan användas antingen som sådana eller anpassas för den egna klassen eller ungdomsgruppen.

PROGRAM FÖR LÅGSTADIESKOLOR
I Röda Korsets undervisningsmaterial för lågstadieskolor behandlas stora och viktiga frågor så att även de yngsta barnen kan förstå dem.

Materialet om global fostran för lågstadieskolor omfattar fyra helheter som fokuserar på följande teman: rent vatten, översvämningar, mat och klimat.
I varje undervisningshelhet ingår berättelser som eleverna kan läsa självständigt och sedan svara på frågorna i slutet av berättelsen. Därutöver omfattar helheterna även uppgifter som görs under lärarens ledning och ett funktionellt avsnitt Testa med Reddie, samt bildpresentationer med texter. Helheter kan kombineras och delas in i mindre delar, alltefter behov.

PROGRAM FÖR HÖGSTADIESKOLOR
Vi vill uppmuntra lärare och ungdomsarbetare att behandla diskriminering på grund av olikhet på ett öppnare sätt i klassrum och på ungdomsgårdar. Undervisningsuppgifterna omfattar tydliga anvisningar samt tilläggsmaterial.Idéer kan användas som sådana eller anpassas för den egna klassen eller ungdomsgruppen.

PROGRAM FÖR GYMNASIER OCH YRKESLÄROANSTALTER
Vi erbjuder gymnasielärare samt ungdomsarbetare färdigt undervisningsmaterial om rasism, olikhet och finskhet.Det finns material för lektioner i flera olika ämnen och hela materialet kan även användas på ungdomsgårdar. I undervisningsuppgifterna som vi planerat kombineras sökning av information och funderingar kring olika teman med funktionell inlärning.

Global fostran
Undervisningsmaterialet för andra stadiet berättar om livet i utvecklingsländerna, problem och arbetet i syfte att lösa dem på en bred front.
Om ni vill kan ni komplettera undervisningshelheterna med funktionella skoluppgifter.

Även krig har regler
Läromaterialspaketet introducerar eleverna i rättsnormerna för krig. I materialet berättas om krigens följder och Röda Korsets biståndsverksamhet inom krigsområden. Materialpaketet består av nio lektioner. Ni kan använda er av enskilda lektioner även om ni inte skulle gå igenom hela materialet. I materialpaketet presenteras även läromaterialets beröringspunkter med läroplanen för högstadiet och gymnasiet. Presentationerna har gjorts per läroämne.På denna sida finns hela materialpaketet samt material för enskilda lektioner med korta presentationer.

Röda Korsets videofilmer för skolor
Videofilmerna som lämpar sig för skoleleverär ett snabbt och enkelt sätt att bekanta sig med Röda Korsets arbete och biståndet som behövs ute i världen.Använd dig av videorna i undervisningen och på skolans evenemang.

Morgonsamlingar i skolor
Röda Korsets morgonsamlingarbehandlar viktiga teman, från rasism till rusmedel och krigets regler till naturkatastrofer. Finlands Röda Kors producerar hela tiden nytt material för morgonsamlingar i samband med olika kampanjer. Det lönar sig att hålla ögonen öppna för nytt material åtminstone under Rödakorsveckan i maj och Hungerdagen i september. Du kan fritt använda dig av och ändra på materialet för morgonsamlingarna.

Prenumerera på lärarens nyhetsbrev
Lärare, vill du hålla dig uppdaterad om Röda Korsets material för skolor och läroanstalter och få aktuell information om till exempel hur man kan ta upp kriser i skolvardagen? Behöver du idéer för en föräldrakväll, aktuella texter för morgonsamlingar eller tips på ordnande av temadagar? Prenumerera på Lärarens nyhetsbrevsom utkommer 6–10 gånger om året till din e-post. På det sättet har du aktuell information om nya material för lärare, evenemangshelheter och aktuella teman lätt till ditt förfogande.

Kom med i verksamheten som främjar integration
Röda Korsets verksamhet som främjar integrationför samman människor med olika bakgrunder. Som frivillig kan du främja jämlikhet och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

Kom med som stöd för asylsökande
Finlands Röda Kors bistår myndigheter med mottagning av asylsökande och flyktingar och upprätthåller ett flertal asylförläggningar med enheter på olika håll i Finland.

REDDIE KIDS – KLUBBVERKSAMHET FÖR BARN (för 7–12-åringar)
Barn får lära sig om Röda Korsets värden och verksamhet medan de leker. Teman för Reddie Kids-klubben är utöver praktiska kunskaper i grundläggande första hjälpen samt säkerhet även bland annat vänskap, tolerans samt förståelse och respekt för främmande kulturer. Klubben erbjuder yngre tonåringar en fantastisk möjlighet att bekanta sig med Röda Korsets verksamhet och principer.

Det utlovas förstås också mycket roliga aktiviteter och nya kompisar. Klubbarna är verksamma inom lokalavdelningar och leds av utbildade handledare. Varje klubb har en egen verksamhetsplan. Vill du bli klubbmedlem? Ta kontakt med lokalavdelningen och fråga mer.

 

Så här genomför du ett evenemang i din avdelning 

Förberedelser

  • Kläck idéer tillsammans med frivilliga i avdelningen om var  och hur ni deltar i evenemanget. Var och en kan bidra med sin egen lilla insats eller samla ihop en grupp och göra en stor insats.
  • Fundera ut en lämplig plats för evenemanget inomhus eller utomhus. Torg och centralt belägna gågator har visat sig på många orter vara lämpliga ställen utomhus. Förutom kampanjmodellerna för goda beslut som beskrivs här nedan kan ni dessutom genomföra en flashmob eller göra enbart en flashmob. Kom ihåg att ni kan behöva tillstånd t.ex. av myndigheter, så börja i tid.
  • Tag kontakt med distriktsbyrån och berätta om er plan.
  • Lägg ut kampanjen via RedNet på Röda Korsets huvudsidor och kampanjsidor (se mer under Webbanvisningar)
  • Bjud in lokala beslutsfattare/nyckelpersoner till evenemanget.
  • På kampanjens webbsidor finns ett material om fördomar och rasism som ni kan utnyttja för att få igång diskussionen.
  • Informera brett om evenemanget – en infomall för lokala medier finns längst ner på sidan.
  • Skolor, läroanstalter, arbetsplatser, olika föreningar eller organisationer kan också bjudas in till ert evenemang. Samtidigt får ni tillfälle att berätta om avdelningens verksamhet och om kampanjen mot rasism. Glöm inte heller att uppmuntra skolorna att genomföra egna evenemang under kampanjveckan och att utnyttja materialet på rodakorset.fi/skolor.
  • Det är bäst att tillsammans på förhand diskutera igenom de olika situationer ni kan komma att möta under kampanjveckan och att öva på dem, särskilt om jippot arrangeras på allmän plats. Tänk efter vilken typ av människor ni kan komma att möta (t.ex. engagerade, ängsliga, folk som står kvar och ”pladdrar”, intresserade, neutrala, ivriga, ovänliga, hatiska etc.). Om en person eller en situation verkar hotfull är det lönt att dra sig undan. Det är bäst att inte börja argumentera med någon.

Mer formation om kampanjen:

Den egna distriktsbyrån