Hungerdagsinsamlingen gav 35 000 euro i Åboland

"Västanfjärds avdelning sålde rotmos till Förmån för Hungerdagen"

Operation Hungerdagen som Finlands Röda Kors ordnade den 14–16 september lyckades bra i Åboland. Insamlingen inbringade 35 000 euro i Åboland och 125 000 euro i Egentliga-Finland. Avdelningarna i Åboland sålde lunch till förmån för insamlingen och gick runt med insamlingsbössor.

Skolorna deltog också aktivt och bidrar till det fina resultatet. Sammanlagt deltog över 500 frivilliga i insamlingen.

Vi har en lång tradition i Åboland att hjälpa och är speciellt duktiga i insamlingarna. Här får vi tacka alla aktiva frivilliga som år efter år ställer upp för sina medmänniskor, säger verksamhetsledare Annalena Sjöblom.

Insamlingsmedlen går till Finlands Röda Kors katastroffond. De används till katastrofhjälp och utvecklingssamarbete ute i världen och till att hjälpa offer för plötsliga olyckor här hemma. Pengarna har inte öronmärkts för något visst ändamål så att de snabbt ska kunna användas i nödens stund. Under 2016 var det 25 hjälpuppdrag i Egentliga-Finland, varav 16 var som följd av bränder. Våra lokalavdelningar kunde hjälpa med 11 900 € från Katastroffondens medel, vilket är ca 10 % av de insamlade medlen i Egentliga Finland år 2016.

På grund av ett ökat behov av frivilliga ordnas grundkurs i Psykiskt stöd i Åbo med start 28.9. Under kursen behandlas vad en kris är, hur man bearbetar en kris, hur man fungerar som hjälparbetare, hur hjälpa den krisdrabbade, när professionell hjälp behövs. Mer information finns på Röda Korset, Åboland distrikts hemsida: rednet.rodakorset.fi/aboland.

Kursen är även avsedd för var och en som vill få kunskap om hantering av krissituationer i vardagen. Efter kursen kan man bli frivillig i den Åboländska mentalt stöd gruppen som på begäran av myndigheter rycker ut för att hjälpa personer i kris.

Mer information: verksamhetsledare Annalena Sjöblom, annalena.sjoblom@redcross.fi, 0400 838 675.

www.hungerdagen.fi