Åbo svenska avdelnings arkivdonation

Finlands Röda Kors Åbo svenska avdelnings äldre arkivmaterial har donerats till Arkivsamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. Arkivsamlingarna har full ägande- och dispositionsrätt till gåvan och materialet står fritt till forskningens förfogande senast då materialet ordnats och förtecknats. Gåvan gäller åren 1951 – 2012. Det material som nu donerats omfattar 22 mappar, som under vintern grovsorterats av avdelningens styrelsemedlemmar. Ur den förteckning som arkivsamlingarna uppgjort kategoriseras materialet i två större helheter, dels kronologiskt och dels enligt ämne. I det kronologiska materialet ingår protokoll, korrespondens, verksamhetsberättelser, räkenskaper och andra föreningshandlingar. I materialet ordnat enligt ämne finns bl.a. stiftelseurkunden. Därtill finns material om damkommitten, patientvänner, hemsystrar, åldringsvård samt ytterligare foton och tidningsurklipp.