Ehdokkaita piirin hallitukseen haetaan

Vaikuttamisen paikkoja tarjolla

Ehdokkaita piirin hallitukseen haetaan

Vuosikokouksessa onensi keväänä erovuorossa puolet eli viisi piirin hallituksen jäsenistä. Kokouksessa valittavien hallituksen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2024 vuosikokouksen loppuun.

Vaalitoimikunta pyytää osastoja lähettämään ehdotuksia vuosikokouksessa valittavista luottamushenkilöistä. Järjestön luottamustoimeen voidaan valita vain järjestön henkilöjäsen. Suomen Punaisesta Rististä annetun asetuksen (nro 827/2017) 18 ja 19 §:n mukaan luottamushenkilöitä ehdolle asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää

• sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin
• halua edistää Punaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista

Tämän lisäksi tulee toimielinten kokoonpanossa ottaa mahdollisimman tarkoin huomioon

• alueellinen ja kielellinen edustus
• eri sukupuolen ja eri ikäryhmien edustus

Piirin hallituksessa tarvitaan erilaisia osaajia

Vaalitoimikunta toivoo piirin hallitukseen runsaasti ehdokkaita eri puolilta piirin aluetta. Pidämme tärkeänä, että ehdokkailla on paikallista tuntemusta oman osastonsa tilanteesta ja toiminnasta, ja että he ovat valmiita jakamaan osaamistaan hallituksen työskentelyssä. Hallituksen jäsenenä pääsee tutustumaan muihin osastoihin, alueisiin ja piiriin sekä tuomaan omaa kokemustaan mukaan hallituksen toimintaan.

Punaista Ristiä lähellä olevan viranomaistoiminnan (esimerkiksi pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, maahanmuuttoasiat, opetustoimi) tuntemus on hyödyksi ehdokkaille. Ehdokkaalla voi ammatin, työn tai harrastuksen kautta olla hyödyllistä osaamista esimerkiksi digitaalisesta viestinnästä ja markkinoinnista, sosiaalisesta mediasta, taloushallinnosta tai juridiikasta. Piirin hallituksen tehtävät määritellään säännöissä.

Vaalitoimikunta suosittelee, että kaikki osastot eri puolilta piiriä tekevät ehdotuksia. Ehdokkaita oman piirinsä luottamushenkilön vaalia varten voivat asettaa myös järjestön henkilöjäsenet. Tuttujen ja kokeneiden hallituksen jäsenten lisäksi vaalitoimikunta suosittaa etsittävän uusia ehdokkaita ja monipuolista osaamista niin osastojen sisältä kuin aktiivisesti toimivan joukon ulkopuoleltakin. Toivomme ehdokkaita myös eri kielellisistä ja kulttuurisista taustoista.

Ehdotukset 24.1.2022 mennessä

Vaalitoimikunta pyytää osastoja tekemään ehdotuksensa ja täyttämään netissä löytyvä ehdokaslomake viimeistään maanantaina 24.1.2022.
bit.ly/Vaalitoimikunta2022 

Määräajan jälkeen tulleita ehdotuksia vaalitoimikunta ei ota huomioon.

Ehdotuksesta on selvittävä kaikki tarvittavat tiedot: ehdokkaan nimi, osasto, syntymäaika, yhteystiedot, koulutus ja ammatti, mahdollinen erityisosaaminen sekä perustelut. Ehdotuksesta on käytävä ilmi myös ehdotuksen tehnyt osasto ja puheenjohtajan (tai muun vastuuhenkilön) yhteystiedot sekä tieto ehdokkaan suostumuksesta.

Vaalitoimikunta toivoo, että osastoissa ja osastojen yhteisissä tapaamisissa keskustellaan ehdokkaista ja varmistetaan, että jokaiselta alueelta löytyy ehdokkaita piirin hallitukseen. Vaalitoimikunta toivoo, että osastot jakavat piirin nettisivuilla ja Facebookissa olevia ilmoituksia, jotta tieto tavoittaisi mahdollisimman monen hallitustyöskentelystä kiinnostuneen.

Vuosikokouksessa valitaan lisäksi kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Vaalitoimikunta tulee esittämään vuosikokoukselle, että tilintarkastajiksi valitaan Punaisen Ristin yleiskokouksen suosituksen mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC) ehdottamat KHT-tilintarkastajat. 

Vaalitoimikunnan ehdotus piirin vuosikokouksessa 23.4.2022 valittavista luottamushenkilöistä ja tilintarkastajista lähetetään osastoille vuosikokouskutsun liitteenä. Ehdotusta tehdessään vaalitoimikunta ottaa huomioon erilaiset järjestön kannalta tärkeät näkökulmat (esimerkiksi ehdokkaan kokemus ja tuntemus Punaisen Ristin toiminnasta, erilaiset sidosryhmät, asiantuntemus), jotka osastojen toivotaan tuovan esiin ehdotusta tehdessään.

VAALITOIMIKUNTA