Årsmöte

Österbottens svenska distrikt håller årsmöte i april. 

Distriktsmöten är ordinarie möte samt extra möte. Ordinarie mötet är distriktets årsmöte, som ska hållas årligen i april. Distriktsmötet är lagligt om det har sammankallats i enlighet med 34 § och det är beslutfört om minst en femtedel av avdelningarna är representerade vid det. Distriktsmötets funktionärer med undantag för en eller flera sekreterare kan väljas endast bland avdelningarnas röstberättigade representanter. Distriktsstyrelsen sammankallar distriktsmötet. Möteskallelsen skall skickas till distriktets avdelningar som enskilt brev eller elektroniskt meddelande senast två veckor före mötet på den adress avdelningen angett. Möteskallelsen i 1 mom. kan sändas elektroniskt till varje avdelning som meddelat distriktsstyrelsen sin önskan att få kallelserna till distriktets möten på detta sätt. I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som kommer att behandlas vid mötet. 

Vid distriktsmötet har en avdelning en röstberättigad representant för varje påbörjat antal av 100 medlemmar. Antalet röstberättigade företrädare baserar sig på antalet enskilda medlemmar i avdelningen som har betalt föregående års medlemsavgift. Avdelningens företrädare till distriktsmötet väljs av avdelningsstyrelsen bland medlemmar som är registrerade i avdelningen. En enskild medlem har närvaro- och yttranderätt vid det distrikts möte som hans eller hennes avdelning hör till. Rätt att yttra sig vid distriktsmötet har vid sidan av röstberättigade representanter distriktsstyrelsens ledamöter, distriktets hedersmedlemmar, revisorerna samt de som distriktsmötet beviljat yttranderätt. Mera information finns i organisationens stadgar

Distriktets årsmöten:

2007 Kvevlax

2008 Malax

2009 Karleby

2010 Närpes

2011 Smedsby-Böle

2012 Kronoby

2013 Korsholms norra

2014 Kristinestad

2015 Jakobstad

2016 Vörå

2017 Lappfjärd

2018 Larsmo

2019 Malax

2020 På distans

2021 På distans

2022 Närpes

2023 Nykarleby