Personval

Valnämnden ber organisationens enskilda medlemmar samt avdelningarnas och distriktens styrelser lämna sina kandidatförslag till FRKs valnämnd i första hand elektroniskt: eeva.holopainen@rodakorset.fi senast 24.4.2020. OBS! På grund av en exceptionell situation är den nya tidsfristen för nominering 24.7.2020 Vid behov kan förslagen även sändas per post: Finlands Röda Kors, Valnämnden, Fabriksgatan 1 a, 00140 Helsingfors.

Vad krävs av kandidaterna?

Med undantag för revisorerna och de av statliga myndigheter till fullmäktige utsedda ledamöterna kan enligt stadgarna endast organisationens enskilda medlemmar väljas till förtroendeuppdrag. Den som har valts till organisationens förtroende-uppdrag ska ha fyllt 15 år. Den som är anställd av organisationen, försatt i konkurs eller har meddelats näringsförbud eller vars handlingsbehörighet har begränsats kan inte vara i organisationens förtroendeuppdrag. Dessutom ska den som väljs till ett förtroendeuppdrag ha tillräckligt kunnande och erfarenhet med beaktande av uppgiftens omfattning och ansvaret (20 § i förordningen om FRK). Av dem som väljs till förtroendeuppdrag förutsätts att de förbinder sig till Röda Korsets grund-principer och är villiga att främja Röda Korsets syfte (19 § i förordningen om FRK).

Dessutom påpekar valnämnden att den som väljs till ett förtroendeuppdrag enligt organisationens grundprinciper inte ska vara i en sådan politisk beslutsfattarställning att organisationens obundenhet kan anses riskeras på grund av detta.

Valnämnden uppmuntrar till att som kandidater föreslå personer med förmåga, färdigheter och kunnande som förverkligar organisationens vision och strategi. Därför är det viktigt att bekanta sig med styrelsens förslag till verksamhetsstrategi för åren 2021–2023, som är under organisations-behandling för närvarande (rednet.rodakorset.fi/paverka). Verksamhetsstrategin är organisationens mest centrala strategiska handling, som styr hela organisationens verksamhet under följande treårsperiod. Framför allt har organisationens styrelse en central ledande roll i genomförandet av verksamhetsstrategin.

Valnämnden rekommenderar att kandidaterna har tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag eller i övrigt färdigheter för strategisk ledarskap och förvaltning av helheter. Styrelsearbete förutsätter förmåga till samarbete, nätverkande och verksamhet för att övergripande främja Röda Korsets målsättningar. Framför allt önskar man så mångsidigt kunnande som möjligt till organisationens styrelse, såväl inom ekonomi, organisations- och frivilligverksamhet, samhälleliga förhållanden som internationell och nationell verksamhet.

Vid nomineringen är det också viktigt att ta hänsyn till kandidatens möjlighet att ägna tid åt Röda Korsets förtroendeuppdrag. Framför allt att fungera som en engagerad ledamot i styrelsen förutsätter vilja och möjlighet att avsätta betydligt med tid för arbetet.

Vid beredningen av sitt förslag för stämman behandlar och bedömer valnämnden de kunskapskrav som fordras för Röda Korsets riksomfattande förtroendeuppdrag. Det är valnämndens uppgift att göra en framställan som så bra som möjligt beaktar regional och språklig representation samt att olika könen och olika åldersgrupper är representerade i förtroendeorganen. Valnämnden uppmuntrar till att beakta mångfald när kandidaterna nomineras.

Valnämnden uppmuntrar även avdelningarna och distrikten att föra en aktiv dialog om kandidatnomineringen inom sitt område. Vid den ordinarie stämman 2020 har en enskild medlem i organisationen för första gången möjlighet att ge förslag för valen.Valnämnden hoppas att distrikten och avdelningarna informerar brett om denna möjlighet bland sina medlemmar.

Om ni funderar på kandidatnominering eller om ni behöver mer information, ta kontakt med valnämnden, som gärna svarar på era frågor!