Hjälp i hemlandet

Röda Korsets särskilda uppgift är att hjälpa människor då en olycka inträffar. Vi hjälper i sådana plötsliga olycks- eller störningssituationer vilkas inverkningar på individen eller familjen är orimliga. Sådana situationer är till exempel en brand, översvämning, någon annan naturkatastrof eller en storolycka.