Vanliga frågor

Vad är ett initiativ?

Ett initiativ är en skriftlig framställning till den ordinarie stämman om den riksomfattande verksamheten.

Varje personmedlem och organisationsenhet (t.ex. en avdelning) kan lägga fram initiativ till organisationens styrelse senast den 10 april 2023.

Styrelsen tar ställning till initiativen på förhand, men den ordinarie stämman fattar beslut om initiativen.

 

Vad är en kläm?

En kläm är en hemställningsmotion. Verkställande av besluten styrs med klämmar. De kan användas för en begäran om att klargöra eller förbereda ett ärende för framtida beslut.

Man kan förbereda ärendet på förhand, men den egentliga klämmen görs vid den ordinarie stämman.

Finlands Röda Kors styrelse ger sitt svar på en kläm som läggs fram vid den ordinarie stämman inom sex månader från stämman.

 

Vad är en verksamhetsstrategi?

Verksamhetsstrategin är en gemensam nationell strategi för Finlands Röda Kors olika enheter (distrikt, avdelningar, institutioner och centralförvaltningen) och strategins uppställda mål styr det gemensamma arbetet som Röda Korsets frivilliga och anställda utför.

Verksamhetsstrategin definierar alltid strategin för Finlands Röda Kors tre år i taget.

Innan verksamhetsstrategin fastställs vid den ordinarie stämman kan innehållet i den påverkas.

Under organisationsbehandlingen i februari och mars 2023 har alla avdelningar möjlighet att kommentera utkastet till verksamhetsstrategi som organisationens styrelse berett.

 

Hur fattas besluten vid den ordinarie stämman?

Varje röstberättigad ordinarie stämmoföreträdare som utses av avdelningarnas styrelser har rösträtt och en (1) röst i stämman.

Dessutom har varje distrikt en av styrelsen vald röstberättigad företrädare.

Som beslut gäller den proposition som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna.

I valet blir de som fått flest röster valda. Om det finns bara en kandidat behövs det ändå över hälften av de givna rösterna för att bli vald.