Påverka

Nu är det dags att påverka!

Finlands Röda Kors ordinarie stämma samlas i Vasa 5-6.9.2020 för att fatta beslut om tyngdpunkterna för vår verksamhet de kommande tre åren och välja en ny förtroendeledning för organisationen. 

Organisationens styrelse frågar alla distrikt och avdelningar efter tankar och kommentarer om det första utkastet till förslag till Finlands Röda Kors verksamhetsstrategi för 2021–2023.

Den nya verksamhetsstrategin har beretts vid ett flertal evenemang runtom i landet ända sedan förra året. Frivilliga och medlemmar har sagt sina åsikter om vilka utmaningar organisationen under de kommande åren borde kunna svara på och hur. Utifrån dessa diskussioner har styrelsen tagit fram det bifogade utkastet till verksamhetsstrategi för 2021– 2023. Styrelsen bereder sitt slutgiltiga förslag efter att ha hört avdelningarnas och distriktens åsikter.

Verksamhetsstrategin visar riktlinjerna för Finlands Röda Kors verksamhet under 2021–2023. Den är en gemensam riktlinje för hela Finlands Röda Kors och där fastställs de viktigaste tyngdpunkterna i vårt arbete.

Organisationsbehandlingen av utkastet till verksamhetsstrategi

Finlands Röda Kors styrelses utkast till organisationens verksamhetsstrategi bygger på den strategi som sträcker sig till 2030 och som Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens generalförsamling godkände förra december. Våra tyngdpunkter ligger alltjämt på temana för beredskap, välbefinnande och påverkan – vi är redo att hjälpa, satsar på sammanslutningar som mår bra och talar för mänsklighet.

Strategin fokuserar på den glädje som frivilligarbetet ger samt på hopp om och förtröstan på att vi alla kan påverka vårt eget och varandras liv och göra det mer mänskligt, trots de globala utmaningar som vi står inför. Därutöver identifieras i den nya verksamhetsstrategin sju åtgärder med hjälp av vilka vi når upp till våra mål. De gäller lokal förankring, inspirerande frivillighet, kompetens, samarbete, användning av ny teknologi, kommunikation samt öppenhet och god förvaltning.

Styrelsen vill höra era förslag och kommentarer om det bifogade utkastet:

  • I utkastet föreslår styrelsen följande som tema för stämmoperioden: Röda Korsets verksamhet ger glädje, genererar hopp och bygger upp förtroende. Vilka åtgärder eller förändringar skulle det kräva att förverkliga temat i praktiken?
  • I utkastet presenteras tre huvudmål: hjälpen finns nära till hands, i ett välmående samhälle är alla delaktiga och ett tillitsfullt Finland (s. 5–8). Anser ni att dessa tyngdpunkter är korrekta?
  • I utkastet föreslås sju utvecklingsobjekt (Så här uppnår vi våra mål, s. 8–11): lokal förankring, frivillighet, kompetens, samarbete, teknologi, kommunikation samt ekonomi & förvaltning. Är dessa sådana som för oss närmare våra mål?
  • Vilka konkreta förändringar kunde verksamhetsstrategin innebära för er enhet?
  • Förslag till tillägg, radering eller korrigering?

Styrelsen vill höra era förslag och kommentarer om det bifogade utkastet före den 30.6.2020. LINK

 

Kom med ett initiativ

Vid den ordinarie stämman behandlas även de initiativ som avdelningar och medlemmar tagit. Organisationens samtliga medlemmar kan lämna initiativ avseende organisationens verksamhet till den ordinarie stämman. Initiativen ska lämnas till organisationens styrelse före 5.7. 2020 LINK

 

Vad händer härnäst? 

  • Anmälningen till ordinarie stämman börjar 6.2.2020
  • Organisationsbehandlingen av utkastet till verksamhetsstrategi avslutas 30.6.2020
  • Inlämningen av motioner till styrelsen avslutas 5.7.2020