Verksamhetsstatistiken och J-korten

 

Här kan du svara på verksamhetsstatistiken 2019

 

Här kan du svara på Utbildningsstatistiken 2019 

Avdelningens namntecknare, förtroende- och kontaktpersoner

Avdelningen skickar uppgifterna om sina förtroende- och kontaktpersoner (sk. j1 och j2-kort) till det riksomfattande registret. Att meddela namntecknarna till registret är ett juridiskt villkor för avdelningens existens. Är uppgifterna à jour kan avdelningen också räkna med smidigare kontakter, bättre stöd och handledning. När J1 och J2 kortet ifyllts, måste de skickas med ordförandens namnunderteckning till distriktet. Observera, att avdelningen styrelse har möjlighet att befullmäktiga inom sig två namntecknare, utöver ordförande, viceordförande, kassör och verksamhetsledare.

 Här är ett utdrag ur stadgarna:

21 §  Namntecknare. En avdelnings namn tecknas av dess ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig tillsammans med en av styrelsen inom sig befullmäktigad ledamot, avdelningens kassör eller avdelningens verksamhetsledare. Avdelningens styrelse kan inom sig befullmäktiga högst två namntecknare åt gången. 

  1. På J1-kortet fyller man i avdelningens namntecknare.
  2. Med J2-kortet meddelas andra kontaktpersoner.

Kontaktrollernas antal minskades under 2018. Från kortet har avlägsnats de som varit i liten användning och vissa sammanslogs. Nu när det digitala systemet Oma Röda Korset tagits i bruk och EU:s dataskyddslagstiftning kräver måste vi få veta kontakt- och ansvarspersoner. Därför har vi ökat listan för kontaktpersoner med avdelningens Administratör för Oma Röda Korset och Avdelningens kontaktperson för Dataskydd. 

Nya kontaktpersoner (J2) Administratör för Oma Röda Korset är den som sköter om Oma i avdelningen. Hen har en helhetsbild av hur man använder Oma. Hen kan ge rättigheter till andra Oma användare och stöda dem i användandet av systemet. Administratör för Oma Röda Korset är den som håller kontakt med distrikten och centralbyrån gällande användningen av Oma.

Avdelningens kontaktperson för Dataskydd. Kontaktpersonen ansvarar för avdelningens dataskyddsrutiner och upprätthåller dokumentationen gällande avdelningens personuppgiftshantering. Till kontaktpersonens roll hör också till att säkra det att avdelningens ansvarsfrivilliga behärskar dataskyddsfrågorna och att alla frivilliga förbinder sig till sekretess- och tystnadsplikten.

Genom att anmäla kontaktpersoner garanterar vi att vi kan kommunicera och stöda avdelningen bättre. Mer information om J-korten och frivilligverksamhet får du från distriktet eller från avdelningsbyrån.

Skall avdelningen ha en Revisor eller Verksamhetsgranskare? Avdelningarna väljer en revisor eller verksamhetsgranskare jämte suppleant på avdelningens årsmöte. Kom ihåg att kryssa i om avdelningen valt en revisor eller verksamhetsgranskare. Mera information finns i bilagan.

Verksamhets-, utbildningstatistiken bör fyllas i under januari 2019 

Varje avdelning får en e-post, där det kommer att finns en direktlänk för ifyllande av verksamhetsstatistiken. Om inte, så finns det i avdelningsbyrån.(rednet.rodakorset.fi/avdelningsbyran) en länk till ett frågeformulär. Länken är öppen mellan 1.1.2020 – 31.1. 2020

Ekonomistatistiken fylls i efter vårmötet

Sin ekonomistatistik uppger avdelningen med bifogad blankett som återsänds undertecknad till distriktsbyrån efter vårmötet.

Alla nödvändiga blanketter fnns som bilagor nedan: