Anmälning av avdelningens namntecknare och förtroendevalda 2022 (s.k. J-kort) samt statistikenkäter 2021

Fyll i statistilken 2021 HÄR

 

På den här sidan finns anvisningar till anmälning av avdelningarnas förtroendevaldas och nyckelpersoners uppgifter samt instruktioner till insamling av verksamhets-, utbildnings- och ekonomistatistik för 2021. Blanketterna för anmälning av uppgifterna finns i sidans nedre kant.

Avdelningen ska anmäla sina förtroendevaldas och kontaktpersoners (s.k. J1- och J2-kort) uppgifter till det riksomfattande registret direkt efter att personerna har utsetts. Avdelningen ska också skicka en kopia till distriktet av protokollet för det möte där valen har fastställts (Finlands Röda Kors Arbetsordning, 24 § Rätt till delfående av protokoll).

Skyldigheten att anmäla namntecknarna till registret baseras på förordningen om Finlands Röda Kors. Med uppdaterade kontaktuppgifter säkerställer vi en fungerande kontakt med avdelningen samt det nödvändiga stödet och styrningen till den. Uppgifterna skickas till avdelningens eget distrikt. Nedan finns en lista över de anställda inom distrikten som behandlar anmälningar av avdelningarnas namntecknare, förtroendevalda och kontaktpersoner.

 • J1-kortet är avsett för registrering av namntecknare.
 •  J2-kortet används för att anmäla avdelningens övriga kontaktpersoner. De kontaktpersonroller som endast har använts i mindre utsträckning inom avdelningarna har raderats från listan. Vissa tidigare kontaktpersonroller har förts samman till en roll. I och med att uppgifterna hålls uppdaterade säkerställer vi att kontaktpersonerna alltid får aktuell information och det stöd de behöver. Mer information samt snabbintroduktionspaketen för olika kontaktpersoners uppgifter finns tillgängliga på RedNets Avdelningsbyrå.

Vänligen observera att utöver ordförande, vice ordförande, kassör och verksamhetsledare har avdelningens styrelse även möjlighet att befullmäktiga två namntecknare bland sina medlemmar. Avdelningens sekreterare är inte automatiskt avdelningens namntecknare. Sekreteraren kan dock befullmäktigas som namntecknare, förutsatt att hen är medlem i avdelningens styrelse.

Nedan finns ett utdrag ur Röda Korsets regelbok angående avdelningarna:

 • 21 § Namntecknare... ”En avdelnings namn tecknas av dess ordförande och vice ordförande tillsammans eller var för sig tillsammans med en av styrelsen inom sig befullmäktigad ledamot, avdelningens kassör eller avdelningens verksamhetsledare. Avdelningens styrelse kan inom sig befullmäktiga högst två namntecknare åt gången."

Verksamhetsgranskare eller revisor?

Vid sitt årsmöte utser avdelningen antingen en revisor eller en verksamhetsgranskare samt en ersättare för denne. Kom ihåg att kryssa i det rätta alternativet när ni fyller i det s.k. J2-kortet.

Anställda inom distrikten som tar emot J1- och J2-korten från avdelningarna:

 • HELSINGFORS OCH NYLANDS DISTRIKT: Helena Heinonen
 • Tavastland: Marjut Välimaa (J1) /Riitta Konttinen (J2)
 • Sydöstra Finland: Piritta Keränen/Nina Ihanainen
 • Lapplands distrikt: Eija Metsäkallio
 • Västra Finlands distrikt: Sakari Karvo
 • Uleåborgs distrikt: Teemu Alapeteri
 • Satakunda distrikt: Paula Hellgren
 • Savolax-Karelens distrikt: Kirsi Piiparinen (saka.osastontuki(at)rodakorset.fi)
 • Egentliga Finlands distrikt: Anne Honkainmaa
 • Åbolands distrikt: Christel Bergman
 • Ålands distrikt: Satu Holmström
 • Österbottens svenska distrikt: Anna Stenman

E-postadresserna står i formen fornamn.efternamn@rodakorset.fi.

Distriktens postadresser finns på: https://www.rodakorset.fi/kontaktuppgifter/

Statistikenkäter

Statistikenkäter (statistik över verksamhet och utbildningar) för 2021 publiceras på den här sidan senare under hösten. Statistikenkäterna ska besvaras under januari 2022.

Ekonomistatistik

Avdelningarnas ekonomistatistik lämnas in till distriktsbyrån på blanketten för ekonomistatistik som finns i sidans nedre kant. Lämna in den ifyllda blanketten till distriktsbyrån efter vårmötet.