Tips för distansmöten och distansverksamhet

Nya sätt att hjälpa

Finlands Röda Kors verksamhet fortsätter aktivt under coronavirusepidemin och under tiden för de begränsningar den förorsakar. I den snabbt föränderliga situationen kan din avdelning hitta nya sätt att agera, kommunicera och hjälpa.

De frivilliga vännerna fortsätter att hålla kontakten med sina vänner till exempel per telefon. Första hjälpen-gruppen eller den mångkulturella klubben kan hålla sina gruppträffar på webben.

Tips för ordnande av möten, utbildningar och träffar på distans

Du hittar tips för distansverksamhet i guiden "Tips för att genomföra verksamheten på webben" (uppdaterad 24.4). För träffar, utbildningar och möten som hålls på distans rekommenderar vi användning av till exempel det avgiftsfria Microsoft Teams-systemet. Se närmare anvisningar i bilagan nedan.

Finlands Röda Kors arrangerade webinarie för frivilligutbildare 6.4.

Webinariet innehöll följande teman:

  • allmänna principer om att utbilda distans
  • användning av Teams i utbildningen
  • allmän information om FRK:s distansutbildningar

Vi bandade in webinariet och inbandningen finns via denna länk.

Även avdelningarnas officiella möten kan ordnas på distans

Undantagsförhållandena orsakar förändringar även i distriktens och avdelningarnas vårmötesarrangemang. Många avdelningar har redan hållit sina vårmöten innan undantagsförhållanden utlystes eller som distansmöte efter det. En del av avdelningarna har skjutit upp vårmötet till en senare tidpunkt.

De avdelningar som inte ännu har hållit sina vårmöten rekommenderas göra det som distansmöte. Mötet ordnas på den plats som nämns i möteskallelsen, så att på plats finns till exempel avdelningens ordförande och sekreterare eller någon annan person som kan ordna den tekniska förbindelsen. Avdelningens alla medlemmar har rätt att infinna sig på mötesplatsen, men organisationens kraftiga rekommendation är att så många som möjligt deltar via fjärruppkoppling genom iakttagande av statsrådets föreskrifter och rekommendationer.

Fjärruppkopplingsmöjligheten ska nämnas i möteskallelsen. Om möteskallelsen redan har sänts och man vill hålla mötet på överenskommen tidpunkt, ska avdelningens medlemmar informeras om möjligheten till fjärruppkoppling så omfattande som möjligt före mötet. Vid behov kan mötet också flyttas till en senare tidpunkt. Vi vet inte hur länge undantagsförhållandena pågår, men vi rekommenderar att mötena hålls senast före utgången av juni månad, vid behov som distansmöte.

På avdelningarnas vårmöten förrättas i princip inga personval. Om avdelningen beslutar om andra ärenden genom omröstning, behöver detta enligt stadgarna inte göras som sluten omröstning, utan omröstningen kan vara öppen. Om er avdelning undantagsvis har personval att förrätta, ta vid behov kontakt med det egna distriktet om hur röstningsförfarandet ska ordnas.