Tips för distansmöten och distansverksamhet

Nya sätt att hjälpa

Finlands Röda Kors verksamhet fortsätter aktivt under coronavirusepidemin och under tiden för de begränsningar den förorsakar. I den snabbt föränderliga situationen kan din avdelning hitta nya sätt att agera, kommunicera och hjälpa.

De frivilliga vännerna fortsätter att hålla kontakten med sina vänner till exempel per telefon. Första hjälpen-gruppen eller den mångkulturella klubben kan hålla sina gruppträffar på webben.

Tips för ordnande av möten, utbildningar och träffar på distans

Du hittar tips för distansverksamhet i guiden "Tips för att genomföra verksamheten på webben" (uppdaterad 18.8, se nedan). För träffar, utbildningar och möten som hålls på distans rekommenderar vi användning av till exempel det avgiftsfria Microsoft Teams-systemet. Se närmare anvisningar i bilagan nedan.

Finlands Röda Kors arrangerade webinarie för frivilligutbildare 6.4.

Webinariet innehöll följande teman:

  • allmänna principer om att utbilda distans
  • användning av Teams i utbildningen
  • allmän information om FRK:s distansutbildningar

Vi bandade in webinariet och inbandningen finns via denna länk.

Även avdelningarnas officiella möten kan ordnas på distans

Om avdelningen fortfarande inte har hållit sitt vårmöte, kan det hållas i början av hösten. För att fastställa bokslutet är det också inom Röda Korset skäl att följa det temporära undantaget i föreningslagen och att hålla vårmötet senast före utgången av september. Om avdelningen har beslutat att hålla vår- och höstmötet tillsammans, ska ifrågavarande möte ordnas inom dessa tidsgränser. Vår- och höstmötena ska hållas som separata på varandra följande möten, även om de ordnas på samma dag.

Tillsvidare är det ingenting som hindrar att höstmöte hålls ansikte mot ansikte, om myndigheterna inte har utfärdat en rekommendation om distansarbete för området. Fortsättningsvis är det rekommendabelt att riskgrupper och andra som föredrar att delta i möte på distans erbjuds möjlighet att göra det. Möjligheten att delta på distans ska nämnas i möteskallelsen och mötet ska i början av mötet fatta beslut om att deltagande på distans tillåts. Mötet ska också alltid ha en fysisk plats, dit de som vill kan komma och delta på plats. I den här situationen ska bland annat tillräcklig hygien samt säkerhetsavstånd i enlighet med säkerhets- och hygienanvisningarna ombesörjas. 

Om man beslutar hålla avdelningens möte helt på distans och det ingår personval på mötet, kan valet ordnas antingen per post (varvid resultatet meddelas efter mötet) eller genom att använda en sådan teknisk metod att man kan försäkra sig om valets konfidentialitet och den röstande personens identitet. Ett lämpligt system som kan användas gratis är till exempel Mentimeter.

Ytterligare uppgifter om ordnande av val på distans får man vid behov från det egna distriktet.