Tips för distansmöten och distansverksamhet

Nya sätt att hjälpa

Finlands Röda Kors verksamhet fortsätter aktivt under coronavirusepidemin och under tiden för de begränsningar den förorsakar. I den snabbt föränderliga situationen kan din avdelning hitta nya sätt att agera, kommunicera och hjälpa.

De frivilliga vännerna fortsätter att hålla kontakten med sina vänner till exempel per telefon. Första hjälpen-gruppen eller den mångkulturella klubben kan hålla sina gruppträffar på webben.

Tips för ordnande av möten, utbildningar och träffar på distans

Du hittar tips för distansverksamhet i guiden "Tips för att genomföra verksamheten på webben" (uppdaterad 18.8, se nedan). För träffar, utbildningar och möten som hålls på distans rekommenderar vi användning av till exempel det avgiftsfria Microsoft Teams-systemet. Se närmare anvisningar i bilagan nedan.

Finlands Röda Kors arrangerade webinarie för frivilligutbildare 6.4.

Webinariet innehöll följande teman:

  • allmänna principer om att utbilda distans
  • användning av Teams i utbildningen
  • allmän information om FRK:s distansutbildningar

Vi bandade in webinariet och inbandningen finns via denna länk.

Avdelningarnas möten

Avdelningarnas vårmöten ska enligt stadgarna hållas före slutet av mars.  År 2021 har vi för närvarande inte på samma sätt som i fjol kännedom om avvikelser i tidtabellen för uppgörande och godkännande av bokslutet, varvid bokslut och verksamhetsberättelse ska utarbetas enligt normal tidtabell.  

De regionala rekommendationerna bör följas i fråga om att hålla möten ansikte mot ansikte eller på distans.Eftersom den osäkra situationen fortsätter och plötsliga förändringar i den regionala epidemisituationen är möjliga i hela landet, är det mycket rekommendabelt att alla avdelningar förbereder sig på distansdeltagande samt nämner om möjligheten i möteskallelsen.  För riskgrupper och andra som föredrar distansdeltagande borde alltid erbjudas möjligheten att delta i möte på distans oberoende av den regionala situationen.  

Om möjligheten att delta på distans ska nämnas i möteskallelsen och mötet ska i början av mötet fatta beslut om att deltagande på distans tillåts.Också distansmötet ska ha en fysisk plats, dit de som önskar kan komma till ort och ställe, men det räcker att till exempel endast mötets ordförande är på plats.  Om det på vårmötet förrättas personval, är det bra om också rösträknarna kan vara närvarande på mötesplatsen: utgående från höstens erfarenheter underlättar detta rösträkningen.  

På mötesplatsen ska tillräcklig hygien samt säkerhetsavstånd i enlighet med säkerhets- och hygienanvisningarna ombesörjas.  

Om man beslutar hålla avdelningens möte på distans och det undantagsvis ingår personval på mötet, kan valet ordnas antingen per post (varvid resultatet meddelas efter mötet) eller genom att använda en sådan teknisk metod, där man kan försäkra sig om valets konfidentialitet och den röstande personens identitet.Ett lämpligt system som kan användas gratis är till exempel Mentimeter. Eventuella andra omröstningar behöver inte vara slutna, utan de kan vara friare till formen.

 

Ytterligare uppgifter och hjälp för att ordna distansmöte och slutet val på distans fås vid behov från det egna distriktet. Anvisningar om användningen av Mentimeter finns här.