Anvisning för frivilligverksamheten under coronaepidemin

Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Anvisning för Finlands Röda Kors frivilligverksamhet under coronaepidemin

– riksomfattande rekommendation för avdelningar och distrikt

 

Uppdaterad 21.9.2020; inspekterad 24.11.2020

Just nu är vårt hjälparbete särskilt viktigt för människor som berörs mest av coronalägets följder. Det är viktigt att Röda Korsets hjälparbete upprätthålls och att de som behöver hjälp får den. Vi måste i all verksamhet också se till säkerheten för såväl hjälparna som de hjälpbehövande.

Avdelningar och distrikt kan inleda frivilligverksamhet ansikte mot ansikte, speciellt då man med hjälpen kan lindra coronalägets effekter, hjälpa de mest utsatta och upprätthålla Röda Korsets lokala verksamhet på ett säkert sätt.

Samtidigt är det viktigt att se till att verksamheten är säker för såväl de hjälpbehövande som hjälparna själv. Coronaviruset har inte försvunnit från Finland och risken för att sjukdomen ska framskrida är stor. Antalet smittade varierar varje vecka också inom samma landskap. I en föränderlig situation är det viktigt för avdelningar och distrikt att följa det lokala smittläget och myndighetsanvisningarna i det egna området samt anpassa Röda Korsets lokala verksamhet till dem.

Huvudstadsregionen befinner sig nu i fasen för allmän smittspridning. Närmare anvisningar för frivilligverksamheten i huvudstadsregionen hittar du här.

Vi värnar om frivilligverksamhetens säkerhet genom att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer samt Röda Korsets egna säkerhets- och hygienanvisningar. Varje frivillig måste ha möjlighet att bedöma sin egen situation och möjlighet att delta i verksamhet i närmiljön. Det rekommenderas att distansverksamhet och -deltagande erbjuds som ett alternativ till verksamhet i närmiljön, alltid då det är möjligt.

Röda Korsets centralbyrå följer coronaläget noggrant och uppdaterar vid behov de riksomfattande rekommendationerna för frivilligverksamheten. Distrikten ger vid behov råd om hur man tillämpar de regionala myndighetsanvisningarna i frivilligverksamheten. 

 

Röda Korset rekommenderar att frivilligverksamheten fortsätter enligt följande: 

1. Avdelningarna och distrikten fortsätter sitt arbete för att lindra effekterna av coronaläget och hjälpa offer för akuta olyckor och störningssituationer. 

Det är bra för avdelningarna att till exempel förbereda sig på att återinföra hjälp med att uträtta ärenden för att hjälpa de mest utsatta. Det är viktigt att avdelningarna är redo att hjälpa enligt lokala behov, också då myndigheterna inte aktivt ber om hjälp. 

2. Röda Korsets fysiska gruppverksamhet och närutbildningar kan förverkligas, så länge man följer myndigheternas coronaanvisningar.

Det är viktigt att avdelningarna noggrant följer det lokala smittläget och myndighetsanvisningarna samt anpassar sin verksamhet till dem.

3. Vi beaktar myndigheternas regionala rekommendationer i all verksamhet samt Röda Korsets egna uppdaterade säkerhets- och hygienanvisningar.   

4. I fysiska bemötanden med frivilliga och hjälpbehövande som hör till riskgrupper är det fortfarande skäl att hålla en återhållsam linje och använda individuellt övervägande.

Varje frivillig måste ha möjlighet att bedöma sina egna möjligheter att delta i hjälpverksamhet i närmiljön. I övervägandet är det skäl att beakta hjälparens och den hjälpbehövandes helhetssituation och individuella riskfaktorer. 

Möjligheten för frivilliga som hör till riskgrupper att delta i frivilligverksamhet på distans bör understödas, även om avdelningen skulle inleda fysisk verksamhet.

Verksamhetsformsspecifika rekommendationer 

Övningar för första hjälpen-grupper och första hjälpen-utbildningar

Övningar för första hjälpen-grupper och första hjälpen-utbildningar (däribland In Action-utbildningar) kan ordnas fysiskt i enlighet med myndigheternas och Röda Korsets rekommendationer, särskilt om målet med utbildningarna och övningarna är att upprätthålla och stärka Röda Korsets hjälpberedskap.Det rekommenderas att utbildningarna hålls på distans, om smittläget i det egna området förutsätter det.

Anvisningar för första hjälpen-jourer och -utbildningar finns på Röda Korsets webbplats: Finlands Röda Kors återupplivnings- och första hjälpen-rekommendationer under coronaepidemin

När närövningar och -utbildningar ordnas ska man speciellt beakta dessa saker i arrangemangen:

 • Teoridelarna ska i mån av möjlighet genomföras på nätet.
 • Alla som deltar i närövningarna ska vara friska och symtomfria.
 • Det rekommenderas att anmälan till närövningarna görs via Hupsis för utredning av eventuell exponering.
 • Varje kursdeltagare ska ha sin egen övningsutrustning under hela första hjälpen-utbildningen eller -övningarna.
 • Om första hjälpen-gruppen är stor och säkerhetsavstånd i första hjälpen-övningarna inte kan garanteras, rekommenderas det att endast en del av gruppen i gången deltar i närövningarna.
 • Vi ser till att god handhygien iakttas under hela första hjälpen-utbildningen eller -övningarna som genomförs under närkontakt.
 • Övningsutrustning som används av fler än en person ska rengöras ordentligt efter varje övning. (till exempel HLR-docka). Även utrymmena ska rengöras.
 • Man måste se till att säkerhetsavstånden iakttas.
 • Man kan öva på att lägga förband på sig själv.
 • Användning av mun- och nässkydd rekommenderas i första hjälpen-övningar som genomförs under närkontakt.
 • På In Action-kurser och andra kurser som barn deltar i beaktar man THL:s rekommendation om åldersgränser för användning av mask.

Det rekommenderas att första hjälpen-gruppernas övningar ordnas utomhus, i mån av möjlighet. I all verksamhet måste man beakta säkerhets- och hygienanvisningarna.

Jourer inom första hjälpen

Första hjälpen-jourer kan genomföras om myndigheterna tillåter anordnandet av publiktillställningar. På Röda Korsets webbplats finns anvisningar om bland annat första hjälpen, bemötande av någon med influensasymptom och användning av skyddsutrustning vid första hjälpen-jourer. 

Anvisningar för första hjälpen-jourer och -utbildningar finns på Röda Korsets webbplats: Finlands Röda Kors återupplivnings- och första hjälpen-rekommendationer under coronaepidemin

Larmgruppsverksamhet 

Larmgrupperna deltar i larmuppdrag med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna för frivilligarbetare samt larmgruppernas försiktighetsåtgärder vid uppdrag för Frivilliga räddningstjänsten

Avdelningarnas möten 

Om avdelningen fortfarande inte har hållit sitt vårmöte, kan det hållas i början av hösten. För att fastställa bokslutet är det också inom Röda Korset skäl att följa det temporära undantaget i föreningslagen och att hålla vårmötet senast före utgången av september. Om avdelningen har beslutat att hålla vår- och höstmötet tillsammans, ska ifrågavarande möte ordnas inom dessa tidsgränser. Vår- och höstmötena ska hållas som separata på varandra följande möten, även om de ordnas på samma dag.

Tillsvidare finns det ingenting som hindrar att ett fysiskt höstmöte ordnas, om det lokala smittläget tillåter det och säkerhets- och hygienanvisningarna följs. Det rekommenderas alltjämt att personer i någon av riskgrupperna liksom även alla övriga som föredrar att delta på distans ges möjlighet att delta i mötet på distans. I möteskallelsen ska möjligheten att delta på distans nämnas och när mötet börjar bör det fatta ett beslut om att tillåta deltagande på distans. Mötet ska dock alltid även ha ett fysiskt rum, dit de som vill kan komma för att delta på plats.

Om man beslutar hålla avdelningens möte helt på distans och det ingår personval på mötet, kan valet ordnas antingen per post (varvid resultatet meddelas efter mötet) eller genom att använda en sådan teknisk metod att man kan försäkra sig om valets konfidentialitet och den röstande personens identitet. Ett lämpligt system som kan användas gratis är till exempel Mentimeter.  

Mer information om anordnandet av val på distans finns vid behov att få från det egna distriktet. 

Vänverksamhet ansikte mot ansikte 

Det är viktigt för varje vänpar att skilt överväga om det är säkert att inleda fysiska möten sinsemellan. I övervägandet är det bra att beakta vännens och vänklientens helhetssituation och individuella riskfaktorer – den viktigaste av dem är fortfarande en ålder på över 70 år. 

Olika grupper inom vänverksamheten kan inleda fysiska möten, om det lokala smittläget inte förhindrar det. Röda Korset rekommenderar att mötena ordnas utomhus, i mån av möjlighet.  Besök och verksamhet på institutioner, såsom serviceboenden och förläggningar, är möjliga först när institutionerna separat tillåter besök. 

Loppmarknader

Loppmarknader kan fortsätta sin verksamhet. I loppmarknadens verksamhet ska man dock komma ihåg att följa säkerhets- och hygienanvisningarna. 

Mötesplatser 

Mötesplatser kan fortsätta sin verksamhet, om det lokala smittläget inte förhindrar det. I verksamheten ska man dock följa Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar. 

Verksamhet för barn och unga 

Avdelningar och distrikt kan ordna fysisk verksamhet för barn och unga (däribland Läxhjälpen), om det lokala smittläget inte förhindrar det. I verksamheten måste man se till att det finns möjlighet att följa säkerhets- och hygienanvisningarna. I skolsamarbetet ska man följa det lokala läget, eftersom de flesta skolor inte tar emot besökare denna höst.  

Hungerdagen

Hungerdagen genomförs enligt den ursprungliga tidtabellen, det vill säga 24–26.9.2020. När man ordnar bössinsamlingen rekommenderas man följa säkerhets- och hygienanvisningarna. Särskilda säkerhets- och hygienanvisningar för Hungerdagen har utarbetats för avdelningar och bössinsamlare, vilka finns här.Dessutom bör man vid lokala insamlingar beakta eventuella lokala myndighetsanvisningar och begränsningar. 

Även om mängden bidrag skulle bli mindre än föregående år, är all synlighet på gatorna och i sociala medier under dessa undantagsförhållanden mycket värdefull.Under Hungerdagens distansutbildningar har man behandlat bland annat digiinsamling och kommunikation. Man kan bekanta sig med inspelningar från utbildningarna här.

Pluspunkter 

Pluspunkternas verksamhet behövs även under coronatider. I verksamheten bör man följa säkerhets- och hygienanvisningarna.

Rusmedels- och sexualhälsoarbete 

Gatupatrullering och annat arbete till fots kan vid behov inledas med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna. Det är viktigt att förbereda sig på eventuella fysiska möten i enlighet med anvisningarna. 

Mathjälp 

Inom mathjälpen följs anvisningen om ordnande av mathjälp under coronavirusläget.  

Ledsagartjänst 

Ledsagartjänsten kan genomföras med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna. 

Hälsopunkter 

Flera av de frivilliga och kunderna på Hälsopunkterna hör till riskgrupperna och därför rekommenderar vi att frivilliga på Hälsopunkterna ger hälsorådgivning och diskussionsstöd på distans (t.ex. per telefon, e-post eller via nätet) till andra som tillhör riskgrupperna. Hälsopunkterna kan dock hålla öppet om de följer säkerhets- och hygienanvisningarna, om det lokala smittläget inte förhindrar det. Användning av visir vid Hälsopunkterna rekommenderas.

Verksamhetsgrupper och närutbildning för frivilliga 

Röda Korsets fysiska gruppverksamhet och närutbildningar kan genomföras om Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar följs i verksamheten och det lokala smittläget inte förhindrar det.

Man ska samla kontaktuppgifter för frivilliga som deltar i en fysisk sammankomst och för personer som deltar i utbildningar, så att de som blivit exponerade vid behov kan spåras. Uppgifter för hjälpbehövande och kunder samlas inte. Man måste berätta för deltagarna för vilket syfte uppgifterna samlas. Avdelningen förvarar kontaktuppgifterna i händelse av ett eventuellt smittfall i några veckor, varefter de ska förstöras. En närmare beskrivning av hanteringen finns i dataskyddsbeskrivningen här.

Blodgivning vid blodtjänstbyråer eller blodgivningsevenemang

Vid blodgivning följs fortsättningsvis verksamhetsmodellerna för pandemitiden för att garantera blodgivarnas och personalens säkerhet.

• Som vanligt ska blodgivarna vara friska. Nu säkerställer man genast då blodgivarna kommer till blodgivningsstället att de inte har några förkylningssymptom. Även symptomatisk allergisk snuva är ett hinder för blodgivning under pandemitiden.

• Vid blodgivningen följs effektiviserade hygienåtgärder. Blodgivarna anvisas att tvätta händerna eller använda handdesinfektionsmedel. Man har ökat rengöringen av ytor.

• För att man ska kunna hålla säkerhetsavstånden kan det hända att antalet personer som vistas samtidigt i blodgivningslokalerna måste begränsas. 

• Frivilliga kan fungera som medhjälpare vid blodgivningstillfällena.

• Betjäningen vid blodgivningen sker i första hand genom tidsbokning. Blodgivaren anvisas att fylla i en elektronisk hälsoenkät redan på förhand samma dag eller tidigast dagen innan.

• Hälsoenkäten, tidsbokningen och mera information om ändrade blodgivningsbegränsningar finns på webbplatsen blodtjanst.fi.

• Den senaste informationen om Blodtjänsts verksamhet under coronaepidemin finns på Blodtjänsts webbsidor