Restriktioner gällande frivilligverksamhet från och med den 1 juni

Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Restriktioner gällande frivilligverksamhet inom Finlands Röda Kors från och med den 1 juni 2020: nationell rekommendation för avdelningar och distrikt

Uppdaterats 24.6.2020

Statsrådets nya riktlinjer påverkar också Röda Korsets verksamhet.  Röda Korsets hjälparbete i anslutning till coronaepidemin utvidgas.Restriktionerna fortsätter dock till vissa delar och rekommendationen är till exempel att gruppverksamhet ansikte mot ansikte och närutbildningar fortsätter först på hösten. 

Coronaviruset har inte försvunnit från Finland, fastän restriktionerna som har utfärdats på grund av epidemin har gjort att viruset har spridits långsammare.Risken för att sjukdomen ska spridas är emellertid fortsättningsvis stor, trots att begränsningarna hävs gradvis.Vi följer noggrant med hur situationen utvecklas.Det är möjligt att ta restriktioner i bruk på nytt, om sjukdomssituationen kräver det.

Trots att det enligt statsrådets anvisningar är möjligt att delvis öppna upp verksamheten, rekommenderar Röda Korset att verksamhetsbegränsningarna fortsätter delvis enligt följande: 

 1. Hjälparbetet under coronaepidemin fortsätter och utökas enligt behoven. I all verksamhet beaktas de  uppdaterade säkerhets- och hygienanvisningarnaVi rekommenderar att frivilligverksamhet ordnas utomhus i mån av möjlighet.
   
 2. Röda Korsets gruppverksamhet ansikte mot ansikte och närutbildning inleds först efter sommaren på hösten 2020, om epidemisituationen tillåter det.
   
 3. Statsrådet ger inte längre någon rekommendation om undvikande av fysiska kontakter upp till en viss åldersgräns.Rekommendationen är dock att alla åldersgrupper tar i beaktande de allmänna anvisningarna för att minska smittrisken.Både hjälparnas och hjälpmottagarnas säkerhet är det absolut viktigaste i all verksamhet.

Genom att undvika närkontakter har man lyckats skydda den äldre befolkningen för coronavirussmitta.I närkontakter är det dock bra att fortsättningsvis hålla en återhållsam linje genom iakttagande av individuellt övervägande, med beaktande av personens helhetssituation och individuella riskfaktorer.Personer över 70 år hör fortsättningsvis till en riskgrupp.Andra individuella riskfaktorer kan man kartlägga med sin egen läkare.Över 70-åriga frivilliga är mycket viktiga för Röda Korset och därför är det också skäl att avdelningarna funderar med öppet sinne på hur uppgifterna kan genomföras på tryggast möjliga sätt. 

 

Första hjälpen-jourer, -utbildningar och -gruppverksamhet

Rekommendationen är att första hjälpen-gruppkvällarna hålls på distans, så att gruppernas möten ansikte mot ansikte inleds först på hösten.  Det är önskvärt att första hjälpen-grupperna delar deltagarlänken till distansgruppkvällarna också till andra första hjälpen-grupper.

Anvisningar om första hjälpen-jourer och -utbildningar finns i publikationen "Rekommendationer för återupplivning och första hjälpen under Covid-19-epidemin".

Larmgruppsverksamhet

Larmgrupperna deltar i larmuppdrag med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna samt larmgruppernas försiktighetsåtgärder vid uppdrag för Frivilliga räddningstjänsten.

Avdelningarnas möten

Avdelningarnas möten kan från 1.6 hållas i enlighet med de officiella anvisningarna gällande sammankomster (under 50 deltagare).  Det rekommenderas att personer som hör till någon av riskgrupperna och andra som hellre deltar på distans erbjuds möjlighet att göra det.  I början av mötet ska ett beslut fattas om att deltagande på distans tillåts.  Mötet ska dock även ha en fysisk plats, dit de som vill kan komma och delta på plats.  I det här läget ska kaffeservering undvikas.

Avdelningens vårmöte rekommenderas enligt den tidigare anvisningen fortfarande att hållas före slutet av juni, vid behov helt eller delvis på distans.   Med anledning av den temporära ändringen av bokföringslagen ska också avdelningens bokslut göras före utgången av juni.

Vid behov kan vårmötet flyttas fram till början av hösten.  För att fastställa bokslutet är det också inom Röda Korset ändå skäl att följa det temporära undantaget i föreningslagen och hålla vårmötet senast före utgången av september.  Om avdelningen har beslutat att hålla vår- och höstmötet tillsammans, ska ifrågavarande möte ordnas inom dessa tidsgränser.  Vår- och höstmötena ska hållas som separata på varandra följande möten, även om de ordnas på samma dag.

Vänverksamhet ansikte mot ansikte

I närkontakter är det bra att fortsättningsvis hålla en återhållsam linje genom iakttagande av individuellt övervägande, med beaktande av personens helhetssituation och individuella riskfaktorer.Över 70 års ålder är fortsättningsvis den mest betydande enskilda riskfaktorn.Vi rekommenderar att frivilligverksamhet ordnas utomhus i mån av möjlighet.

Besök och verksamhet på institutioner, såsom serviceboenden eller förläggningar, är möjliga först när institutionerna separat tillåter det.

Loppmarknader

Loppmarknaderna kan öppnas för kunder.  I loppmarknadernas verksamhet bör man emellertid se till att man i lokalerna kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd, att hygienen ombesörjs och att antalet kunder begränsas vid behov.  I lokalen ska finnas möjlighet att tvätta händerna eller åtminstone tillgång till handdesinfektionsmedel.

Mötesplatser

Mötesplatser får öppnas, om det hjälper till att lindra effekterna av coronaepidemin, till exempel genom att minska ensamheten för utsatta människogrupper.

I verksamheten bör man emellertid se till att man i samlingslokalerna kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd, att hygienen ombesörjs och att antalet besökare begränsas vid behov.I lokalen ska finnas möjlighet att tvätta händerna eller åtminstone tillgång till handdesinfektionsmedel.I första hand rekommenderas sammankomster utomhus.

Verksamhet för barn och unga

Inom ramen för de nya bestämmelserna gällande sammankomster kan avdelningarna och distrikten ordna till exempel dagläger för barn och unga, om verksamhetsmiljön är tillräckligt rymlig och hygienbestämmelserna iakttas.

Enligt rekommendationen återgår man till normal gruppverksamhet ansikte mot ansikte först på hösten.  Det är emellertid önskvärt att redan tidigare fortsätta och starta sådan verksamhet som lindrar sociala och andra problem som orsakats av coronaepidemin.  I första hand rekommenderas sammankomster utomhus.

Hungerdagen

Hungerdagen kommer att genomföras enligt den ursprungliga tidtabellen den 24-26 september 2020.  Först närmare insamlingen kan vi bedöma om bössinsamlingen måste begränsas i fråga om dem som hör till någon riskgrupp eller om bössinsamlingen på gatorna måste ställas in helt.

De frivilliga uppmuntras att inleda planeringen av Hungerdagen i god tid och också att bereda sig på att insamlingen genomförs utan kontakt ansikte mot ansikte - till exempel med hjälp av webbössor på sociala medier, Facebook-insamlingar och MobilePay samt brev med förfrågningar om donationer.

Utbildningar för Hungerdagen ordnas på distans från och med maj.  Anvisningarna preciseras via e-post närmare hösten.

Pluspunkter

Det kan vara nödvändigt att öppna Pluspunkterna under coronaepidemin.  Då bör man emellertid se till att hygien- och säkerhetsanvisningarna följs, att tillräckliga säkerhetsavstånd kan hållas i samlingslokalerna och antalet klienter begränsas vid behov.

Rusmedels- och sexualhälsoarbetet

Gatupatrullering och annat uppsökande arbete kan vid behov startas med beaktande av hygien- och säkerhetsanvisningarna.  Det är särskilt viktigt att komma ihåg säkerhetsavstånden och att bereda sig enligt anvisningarna på eventuella möten ansikte mot ansikte.

Mathjälp

Inom mathjälpen följs tills vidare den tidigare anvisningen om ordnande av mathjälp under coronavirussituationen.

Ledsagartjänst

Ledsagartjänst kan ordnas med beaktande av hygienanvisningar och säkerhetsavstånd.

Hälsopunkter

Flera av de frivilliga och klienterna vid Hälsopunkterna hör på grund av sin ålder till riskgrupperna och därför rekommenderar vi att frivilliga vid Hälsopunkterna som är 70 år och äldre ger hälsorådgivning och samtalsstöd på distans till andra som hör till riskgrupperna – till exempel per telefon, e-post eller via webben.

Det kan vara nödvändigt att öppna en hälsopunkt för andra än äldre personer och dem som hör till riskgrupper.  Då bör man i verksamheten säkerställa att samlingslokalerna är tillräckligt rymliga, att hygienen ombesörjs, att avstånd hålls mellan klienterna och att antalet klienter begränsas vid behov.

Närutbildningar för frivilliga

Enligt rekommendationen ska närutbildningarna inledas först på hösten.

De frivilligas aktionsgrupper

Enligt rekommendationen ska gruppverksamhet ansikte mot ansikte inledas först på hösten.

Blodgivning vid blodtjänstbyråer eller blodgivningsevenemang

För att säkerställa tryggheten för blodgivare och personal vid blodgivningen följs fortsättningsvis verksamhetsmodellen för undantagsförhållanden.

 

 • Som vanligt ska blodgivarna vara friska.  Nu säkerställer man genast då blodgivarna kommer till blodgivningsstället att de inte har några influensasymptom.  Även symptomatisk allergisk snuva är ett hinder för blodgivning under pandemitiden.
 • Vid blodgivningen följs effektiviserade hygienåtgärder.  Blodgivarna anvisas att tvätta händerna eller använda handdesinfektionsmedel.  Man har ökat rengöringen av ytor.
 • För att man ska kunna hålla säkerhetsavstånden får endast ett begränsat antal personer vistas samtidigt i blodgivningslokalerna.  Med anledning av detta får endast blodgivare komma till blodgivningslokalen.  Barn eller ledsagare får inte följa med under pandemitiden.
 • Tillsvidare tar Blodtjänst hand om trakteringen vid blodgivningstillfällena.  Frivilligarbetare kan delta i arrangemangen före blodgivningstillfället och efter det.  Vi gör en ny bedömning, om begränsningarna gällande sammankomster med anledning av pandemin lindras.
 • Betjäningen vid blodgivningen sker i första hand genom tidsbokning.  Blodgivaren anvisas att fylla i en elektronisk hälsoenkät redan på förhand samma dag eller tidigast dagen innan.
 • Hälsoenkäten, tidsbokningen och mera information om ändrade blodgivningsbegränsningar finns på webbplatsen blodtjanst.fi.