Rekommendationer för frivilligverksamheten under coronaepidemin

Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Anvisning för Finlands Röda Kors frivilligverksamhet under coronaepidemin – nationell rekommendation för avdelningar och distrikt

Uppdaterad 15.2.2022

Vår hjälp är särskilt viktig för de människor som berörs mest av coronaepidemins följder. Det är viktigt att Röda Korsets hjälparbete fortsätter, att de som behöver hjälp får den och att vi upprätthåller en god hjälpberedskap. Vi måste i all verksamhet också se till säkerheten för såväl hjälparna som de hjälpbehövande.

Avdelningarna och distrikten fortsätter att bedriva frivilligverksamhet ansikte mot ansikte, i synnerhet när man genom den kan lindra konsekvenserna av coronaläget, hjälpa de mest utsatta och upprätthålla Röda Korsets lokala verksamhet på ett säkert sätt. Frivilligverksamhet som varit pausad fortsätts efter övervägande när det lokala epidemiläget och myndigheternas anvisningar tillåter det.

Det är viktigt att se till att verksamheten är säker för såväl de hjälpbehövande som hjälparna själv. Risken för att sjukdomen sprider sig är fortfarande stor. Antalet smittade varierar varje vecka också inom samma landskap. I en föränderlig situation är det viktigt för avdelningar och distrikt att följa det lokala smittläget och myndighetsanvisningarna i det egna området samt anpassa Röda Korsets lokala verksamhet till dem.

Vi värnar om frivilligverksamhetens säkerhet genom att följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer samt Röda Korsets egna säkerhets- och hygienanvisningar. Varje frivillig måste ha möjlighet att bedöma sin egen situation och möjlighet att delta i verksamhet i närmiljön. Det rekommenderas att distansverksamhet och -deltagande erbjuds som ett alternativ till verksamhet i närmiljön, alltid då det är möjligt.

Röda Korsets centralbyrå följer coronaläget noggrant och uppdaterar vid behov de riksomfattande rekommendationerna för frivilligverksamheten. Det är viktigt att beakta regionspecifika begränsningar i all verksamhet. Distrikten ger vid behov råd om hur man tillämpar de regionala myndighetsanvisningarna i frivilligverksamheten. 

Röda Korset rekommenderar att frivilligverksamheten fortsätter enligt följande: 

  • Avdelningarna och distrikten fortsätter sitt arbete för att lindra effekterna av coronaläget och hjälpa offer för akuta olyckor och störningssituationer. Det är viktigt att avdelningarna är redo att hjälpa enligt lokala behov, också då myndigheterna inte aktivt ber om hjälp. 
  • Röda Korsets fysiska gruppverksamhet och närutbildningar kan förverkligas, så länge man följer de lokala myndigheternas coronaanvisningar. Det är viktigt att avdelningarna noggrant följer det lokala smittläget och myndighetsanvisningarna samt anpassar sin verksamhet till dem.

Anvisningarna nedan är rekommendationer och baserar sig på THL:s (Institutet för hälsa och välfärd), social- och hälsovårdsministeriets och statsrådets rekommendationer och anvisningar under epidemin. Rekommendationerna uppdateras vid behov.

Användning av ansiktsmasker

  • I enlighet med THL:s rekommendation rekommenderar vi att ansiktsmasker används fortfarande i synnerhet i offentliga inomhuslokaler där det finns en massa folk nära varandra.  Vi rekommenderar att särskilt sådana personer som inte har fått en full vaccinationsserie beaktar rekommendationen om ansiktsmasker.
  • Vi beaktar myndigheternas regionala rekommendationer samt Röda Korsets uppdaterade säkerhets- och hygienanvisningar i all verksamhet. 

Coronavaccinationer

  • Röda Korset följer hälsomyndigheternas rekommendationer om åtgärder för att förebygga coronaviruset. Enligt THL hjälper coronavaccinationer i att återvända till ett normalare liv. När man tagit vaccinet skyddas man mot coronavirusets allvarligare former och samtidigt skyddar man också andra människor. Uppgifter om vaccination är sekretessbelagda hälsouppgifter varför Röda Korset inte frågar uppgifter om vaccinationer.