Uppdaterad säkerhets- och hygienanvisning för frivilligverksamheten

Marjaana Malkamäki
Fotograf: Marjaana Malkamäki

Uppdaterats 24.6.2020.

Syftet med den här anvisningen är att stöda säkerheten i frivilligverksamheten under coronaepidemin.  Utgångspunkt i anvisningen är säkerhet för både de frivilliga och människor som de möter i frivilligverksamheten.  Målet är att säkerställa kontakterna med dem som behöver hjälp också under epidemin.

Coronaviruset har inte försvunnit från Finland, fastän restriktionerna som har utfärdats på grund av coronaepidemin har gjort att viruset har spridits långsammare.Risken för att sjukdomen ska spridas är ändå fortsättningsvis stor, trots att begränsningarna hävs gradvis.Vi följer noggrant med hur situationen utvecklas.Det är möjligt att ta restriktioner i bruk på nytt, om sjukdomssituationen kräver det.

> Se Institutet för hälsa och välfärds THL:s anvisningar om hur man skyddar äldre och personer som hör till riskgrupper från att bli smittade.

> Läs mera om rekommendationer gällande avdelningarnas och distriktens verksamhet

Hur smittar coronaviruset?

 • Coronaviruset smittar, då en människa som insjuknat talar, nyser eller hostar i närheten av dig.
 • Coronaviruset kan också smitta genom beröring.  
 • Viruset kan smitta till exempel om en insjuknad människa hostar i handen och därefter rör vid en annan människa.
 • Viruset kan också smitta via ytor, till exempel dörrhandtag.  
 • Enligt nuvarande information ökar coronavirusets smittorisk betydligt, om du befinner dig inomhus på nära avstånd över i över 15 minuter tillsammans med en smittad människa.  Viruset smittar dock också i andra situationer.
 • Det är bra att komma ihåg att också en smittad symptomfri människa kan sprida viruset.

Därför är det viktigaste när det gäller att förebygga spridning av viruset att hålla avstånd och att undvika långvariga kontakter med andra frivilliga och dem som man hjälper.  Också hand- och hosthygien samt korrekt användning av skyddsutrustning minskar risken för smittspridning. Vi rekommenderar att frivilligverksamhet ordnas utomhus i mån av möjlighet.

Så här skyddar du dig själv och andra

 • Du får inte utföra frivilliguppdrag om du är sjuk.  Du kan delta i frivilligverksamhet som kräver möte ansikte mot ansikte efter två symptomfria dagar.
 • Undvik fortsättningsvis onödiga kontakter med andra än människor som bor i samma hushåll och närstående.
 • Undvik speciellt kontakter på nära avstånd med andra frivilliga och hjälpbehövande.
 • Tvätta alltid händerna när du kommer hem, före måltider och efter att du har hostat eller snutit dig eller använt toaletten.Stäng toalettlocket innan du spolar, för viruset kan också smitta via avföring.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Använd engångshanddukar för att torka händerna. Använd inte gemensamma handdukar och ha också hemma en personlig handduk.  Om det inte är möjligt att tvätta händerna, använd alkoholhaltigt handdesinfektionsmedel.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen med händerna.
 • Hosta eller nys i en engångsnäsduk, släng den i soporna och tvätta händerna.Om du inte har en näsduk, hosta eller nys i ärmen.

Skyddsutrustning i olika hjälpuppdrag

Med skyddsutrustning avses följande utrustning:

 • Mun-nässkydd och engångshandskar, som byts ut ofta efter behov
 • Mun-nässkydd och skyddshandskar
 • Visir som täcker hela ansiktet och engångsskyddshandskar

Visir som täcker hela ansiktet kan i regel användas flera gånger.  Det tvättas efter användningen i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Kirurgiska mun-nässkydd finns av olika kvalitet och deras användningstid ska bekräftas av tillverkaren.

Kontaktform

Hjälpverksamhet

Skyddsutrustning som ska användas

Kontakt på distans

Hjälp per telefon, chat o.d.

Ingen skyddsutrustning, god handhygien

Kontakt inomhus*

Mötet varar en kort tid (under 15 min.) och säkerhetsavstånd hålls (minst 2 m).

Inget behov av skyddsutrustning

Kontakt utomhus

Säkerhetsavstånd minst 2 meter (tiden har ingen betydelse)

Inget behov av skyddsutrustning

Närkontakt**

Mötet med den hjälpbehövande sker inom- eller utomhus på näravstånd (under 2 m).   

Möte inomhus varar över 15 minuter.

Alternativt:

 • visir som täcker hela ansiktet eller
 • kirurgiskt mun-nässkydd

Alltid engångshandskar.

 *Det är bra att ta hand om luftväxlingen inomhus till exempel genom att öppna fönstret.

**Ett visir som täcker hela ansiktet används tillsammans med ett kirurgiskt mun-nässkydd i uppdrag, där stänk-/dropprisken är förhöjd och om antagandet är att den person man möter har utsatts för smitta eller har insjuknat i coronavirussjukdomen.  

Skyddsutrustningen är till nytta endast om den används på rätt sätt.  Skyddsutrustning ska tas på och av genom användande av rätt teknik, den ska bytas ofta och förstöras på ett säkert sätt.Det bästa sättet att skydda sig är därför i första hand att iaktta god handhygien.

Så här beaktar din avdelning säkerheten i frivilligarbetet

 • Se till i alla situationer att den frivilliga inte försätter sig själv, andra frivilliga eller hjälpbehövande i fara.
 • Fundera på vilka frivilligverksamheter som kan utövas tryggt utomhus.
 • Undvik uppdrag som kräver kontakt och närkontakt för de frivilliga.
 • Sträva efter att hitta nya sätt att hjälpa som inte innefattar möten ansikte mot ansikte och inte äventyrar de frivilligas eller hjälpmottagarnas hälsa.  Säkerställ att telefonkontakt eller annan kontakt upprätthålls i synnerhet med människor som hör till riskgrupperna.
 • Observera skyddsanvisningarna (se ovan "Så här skyddar du dig själv och andra").
 • Det viktigaste är att ta hand om allas trygghet. I osäkra situationer kan ni rådfråga den person som ansvarar för verksamheten i distriktet.

Röda Korsets säkerhets- och hygienanvisningar är rekommendationer och baserar sig på rekommendationer och anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet och statsrådet har utfärdat för epidemitiden.  Rekommendationerna uppdateras enligt behov.  

Epidemisituationen fastställs nationellt och den baserar sig på THL:s analys, fastän den regionala och lokala epidemisituationen kan variera.  Epidemisituationen i ditt eget område kan du kontrollera här 
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

 

Läs mer

Användbara material