Psykiskt stöd och att orka som frivillig i coronavirussituationen

Coronavirusepidemin berör oss alla – var och en på olika sätt. Som frivillig inom Röda Korset står du i händelsernas centrum både som hjälpare och människa, vars vardag påverkas av epidemin och begränsningar på grund av den. Det är viktigt att din avdelning fäster uppmärksamhet på de frivilligas behov av stöd i samarbete med distriktet.

Nedan hittar du  

 • en lista över ärenden som det är viktigt att din avdelning beaktar för att stöda de frivilligas välmående
 • anvisningar för hur du värnar om ditt eget välmående
 • tips för hur du kan diskutera med andra om situationen.

Så här tar ni i beaktande de frivilligas ork i avdelningen

Det är viktigt att avdelningens styrelse, ledarna för olika aktionsgrupper och de ansvarsfrivilliga fäster uppmärksamhet på hur de frivilliga orkar. Ni kan ta hjälp av följande tips:

 • Berätta tydligt för varje frivillig som ger sig iväg på ett uppdrag vilken hans eller hennes uppgift och roll är. Det är också bra att nämna vad han eller hon inte behöver göra. Kom ihåg att också repetera säkerhets- och hygienanvisningar.
 • Påminn de frivilliga om att situationen också kan vara belastande för hjälparna. Det är viktigt att var och en följer med sina känslor och tar hand om sig själv.
 • Påminn om att den frivilliga alltid kan vara i kontakt med gruppledaren, om det under uppdraget kommer fram frågor eller sådant som oroar eller blir kvar och bekymrar i tankarna efter uppdraget. Försäkra er om att varje frivillig vet vem han eller hon kan ta kontakt med.
 • Ni kan komma överens på förhand att den frivilliga ringer efter avslutat uppdrag till gruppledaren. Gruppledaren kan också kontakta den frivilliga efter uppdraget antingen genom att ringa eller sända sms. Det viktigt att tacka och att fråga hur uppdraget förlöpte.
 • Det lönar sig att boka in gemensamma distansmöten alla gruppmedlemmars kalender. På mötena kan ni tillsammans fundera på saker som kommit fram.
 • Kom också överens om regelbundna bearbetningssamtal för de olika aktionsgruppernas medlemmar och vid behov för avdelningens alla frivilliga.
 • Det är bra att tillsammans med distriktet komma överens var och hur de frivilliga vid behov kan få professionell hjälp.
 • Ordna tillsammans med distriktets arbetstagare och utbildare kurser i psykiskt stöd för avdelningens alla aktionsgrupper.

Så här tar du i beaktande ditt psykiska välmående som frivillig

I undantagsförhållanden växer små gärningar och blir stora. Som frivillig inom Röda Korset är du en viktig hjälp för en människa som lever i svåra omständigheter.

Tack för att du hjälper din närstående eller en för dig okänd person som behöver hjälp just nu. Som hjälpare befinner du dig i en situation, som berör oss alla – också dig och din familj. Därför är det viktigt att du tar hand om ditt eget psykiska och fysiska välmående.

 • Suget efter att hjälpa tar lätt tag i en, speciellt när hjälpbehovet ökar snabbt. Epidemin är ändå inte förbi på ett ögonblick. Kom alltså ihåg att hålla pauser för att du ska orka.
 • Se till att du får tillräckligt med stöd under hjälpsituationen och efter den. Dela dina erfarenheter med andra frivilliga. Mötena ansikte mot ansikte är begränsade i undantagsförhållanden, men ring och skicka meddelanden till varandra.
 • Be vid behov om hjälp och stöd av gruppledaren eller från distriktet. Lämna dig inte ensam med dina intryck och känslor.

Tips för samtal med andra om situationen

Dessa observationer kan vara till hjälp, när du diskuterar situationen med människor som är oroliga – de kan vara dina närstående eller människor som får hjälp av Röda Korset.

Ofta räcker det som psykiskt stöd att du är mentalt närvarande och lyssnar aktivt. Du kan i diskussionen föra fram dessa synvinklar:

 • Situationen berör dig, dina närstående, Finland och hela världen. Många befinner sig i en liknande situation som du.
 • Du kan känna dig irriterad, uttråkad, frustrerad, ensam och oroad över framtiden. Det är normala känslor i den här situationen.
 • Att upprätthålla vardagsrutinerna och att följa en normal dygnsrytm ger regelbundenhet och förutsägbarhet åt dagen. Ät tillräckligt och rör på dig enligt dina möjligheter. Motion hjälper kroppen att hållas i skick och minskar stress.
 • Att upprätthålla de sociala relationerna är viktigt, fastän du inte kan träffa andra ansikte mot ansikte. De sociala relationerna minskar känslan av isolering, frustration och hopplöshet. Ta kontakt med andra människor per telefon eller via sociala medier. Då kan du både få och ge stöd.
 • Ständig medieuppföljning kan utan att vi märker det vara belastande och höja stressnivån. Begränsa uppföljningen av nyheter och sociala medier till några gånger per dag och undvik nyheter helt innan du går och lägger dig.

När du diskuterar situationen med ett barn

 • För ett barn är det bra att berätta om situationen på ett sätt som motsvarar barnets åldersnivå. Om barnet har missuppfattningar om situationen, är det bra att rätta till dem.  
 • Ge akt på känslor som situationen orsakar hos barnet, såsom rädsla, förvirring, leda eller ensamhet. Barnen kan uppmuntras att uttrycka sina känslor till exempel genom att rita eller leka.
 • Att göra saker tillsammans, att läsa och att leka skapar trygghet.
 • Även för barnen är vardagsrutinerna viktiga och ökar tryggheten. Gör till exempel en gemensam dagordning tillsammans med barnet.
   

Videor om psykiskt stöd

På videorna berättar medlemmar i Röda Korsets beredskapsgrupp för psykologer bland annat om krisreaktioner och om hur man kan tala om epidemin med ett barn.

Direkta länkar till videorna om psykiskt stöd på Youtube: