Material till stöd för mathjälpsverksamheten

Materialen kan laddas ner nederst på sidan. 

Mathjälpverksamhetens introduktionsmaterial för frivilliga

Syftet med introduktionsmaterialet är att det kan användas för självstudier eller i distriktens och avdelningarnas utbildningar och som underlag för presentationer.

Introduktionsmaterialet finns tillgängligt i två filformat - .ppt (öppnas t.ex. i Microsoft Powerpoint) och pdf (öppnas t.ex. i Adobe Acrobat Reader). Powerpointpresentationen kan användas som sådan i utbildningarna eller så kan utbildaren plocka relevant information från den och redigera enligt behov för utbildningen i fråga. Materialet har medvetet gjorts omfattande för att innehållet ska vara tillräckligt för så många situationer och olika behov som möjligt. 

Innehåll: 
 • Olika former av mathjälp och ordnande av verksamheten
 • Allmänna principer för frivilligverksamheten
 • Finlands Röda Kors etiska anvisningar för mathjälpen
 • EVIRA:s anvisningar om livsmedelssäkerhet för mathjälpsaktörer
 • Kompletterande åtgärder och att involvera de som behöver mathjälp
 • Lokalt mathjälpsnätverk
 • Växelverkan och säkerhet i mathjälpsverksamheten
 • Mer information 
Modell med anvisningar för egenkontrollplan
 
Välgörenhetsorganisationer som regelbundet delar ut mat omfattas av livsmedelstillsynen och ska enligt lag ha en egenkontrollplan. Modellen för egenkontrollplanen innehåller anvisningar om vilka saker som ska beaktas när egenkontrollplanen utarbetas. Livsmedelstillsynsmyndigheterna i egen kommun/stad hjälper gärna till med saker i anslutning till livsmedelssäkerheten.
 
 • ”En välgörenhetsorganisation som regelbundet delar ut lättfördärvliga livsmedel som mathjälp (i form av överlåtelse eller servering) ska lämna en anmälan om sin verksamhet och lokalerna man använder till livsmedelstillsynsmyndigheten i den egna kommunen fyra veckor innan verksamheten inleds.” (Eviras anvisning s. 5)
 • Observera emellertid att om mathjälpen omfattar endast ”torrprodukter”, vegetabilier eller andra livsmedels om förvaras i rumstemperatur behöver anmälan INTE göras till livsmedelstillsynsmyndigheten.
  • Exempelvis de som endast delar ut EU:s mathjälp behöver inte göra anmälan! 

Inlärningstest om Eviras mathjälpsanvisningar (på finska)

Testa din kunskap eller lär dig nytt genom att göra det av Finlands Röda Kors förverkligade inlärningstestet som behandlar Eviras anvisningar för mathjälpsaktörer. Testet finns här.

Matsvinnsskåpet (även Gemensamma kylskåpet, Solidaritetskylskåpet)

Idéen med verksamhetsmodellen är att inrätta kylskåp/frys/mathylla som kan användas av alla människor, dit vem som helst (privatpersoner, företag) kan föra eller donera ätbara livsmedel och färdigmat. Det centrala i verksamheten är att sammanföra matsvinn och människor som är i behov av mat.

Finlands Röda Kors upprätthåller för närvarande inte något matsvinnsskåp, men vi uppmuntrar avdelningar att testa verksamhetsmodellen antingen i sig eller som en kompletterande form till utdelning av matsvinn. I Finland grundades det första matsvinnsskåpet i Kotka av aktiva medborgare och kommunikationen om ämnet görs via Hävikkiruokakaappi - Facebook-grupp (på finska). Det krävs ingen inloggning för att titta på innehållet.

Annat nyttigt